deklaracja

Deklaracja powołania Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 26 października 2016 roku.

Deklaracja

Mając na względzie przepis art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym można w drodze ustawy tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony oraz uchwalone na jego podstawie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy, powołujące samorządy zawodowe:

1. Podpisani niżej Przedstawiciele tych zawodów działających na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, powołują Warmińsko – Mazurskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego, zwane dalej „Forum”, którego celem jest prezentowanie wspólnie uzgodnionego stanowiska wobec organów władzy i administracji państwowej, w kwestiach pozostających w zakresie ich kompetencji i zainteresowania, wynikających z przepisów prawa.

2. Forum jest organizacją otwartą dla zawodów zaufania publicznego, które mogą przystąpić do niego w terminie późniejszym.

3. Do zadań Forum należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk wobec organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, dotyczących działania zawodów zaufania publicznego i zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań tych zawodów;
  • konsultowanie, wymiana informacji i doświadczeń w przedmiocie działalności samorządowej;
  • integracja środowisk zawodowych;
  • wykonywanie innych zadań wynikających z wniosków członków Forum i przepisów prawa.

4. Przewodniczenie Forum jest kadencyjne i odbywa się na zasadzie rotacji kadencji trwającej 12 miesięcy, przy czym przyjmuje się, że początek kadencji rozpoczyna się odpowiednio 1 listopada danego roku. Nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji następuje wybór sygnatariusza porozumienia przewodniczącego Forum.

5. Przewodniczącym Forum jest każdorazowo osoba reprezentująca zawód zaufania publicznego, który aktualnie przewodniczy Forum. Pierwszym sygnatariuszem porozumienia kierującym Forum jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.

6. Podejmowanie uchwał przez Forum wymaga konsensusu. Sprzeciw wyrażony przez chociażby jednego z sygnatariuszy porozumienia wyłącza możliwość podjęcia uchwały.

7. Posiedzenia Forum odbywają się w razie potrzeby na wniosek co najmniej jednego z sygnatariuszy deklaracji , nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

8. Koszty posiedzeń Forum pokrywane są przez zawód zaufania publicznego, który aktualnie przewodniczy Forum. Pozostałe wydatki związane z organizacją innych wydarzeń (np. konferencji, spotkań), po wcześniejszej akceptacji ich wysokości, pokrywane są przez wszystkich w wysokości ustalonej między wszystkimi członkami Forum.

Sygnatariusze porozumienia:

1. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie reprezentowana przez Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie Katarzynę Skrodzką-Sadowską

2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Olsztynie reprezentowana przez Prezesa Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Olsztynie Marka Pepol

3. Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie reprezentowana przez Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie Romana Jana Grzechnik

4. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu reprezentowana przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Halinę Nowik

5. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie reprezentowana przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie Marię Danielewicz

6. Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie reprezentowana przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie Krzysztofa  Misiarza

7. Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska reprezentowana przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie dr Marka Zabłockiego

8. Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie reprezentowana przez Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Andrzeja Jerzego Kloska

9. Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych reprezentowany przez Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Tomasza Kaczyńskiego

10. Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej w Olsztynie reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP Mariusza Szafarzyńskiego

11. Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Mariusza Dobrzenieckiego

13. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych reprezentowana przez Katarzynę Mioduską 

Close Menu